Í-sek-lia̍t

Revision as of 2020 nî 11 goe̍h 28 ji̍t, 06:32 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Í-sek-lia̍t, chèng-sek hō Í-sek-lia̍t-kok, sī Sai A-chiu ê kok-ka, óa tī Tē-tiong-hái ê tang-pêng hái-kîⁿ.

Tē-lí

Í-sek-lia̍t lâm-pak ū 470 kong-lí tn̂g, tang-sai ū 135 kong-lí khoah, thang pun chò sì-ê tē-lí-khu, tō sī Tē-tiong-hái hái-kîⁿ pêⁿ-po͘, pak-pō͘ kiam tiong-pō͘ ê soan-lūn tē-he̍k, Tōa Pit Kau (Great Rift Valley), kap Negev soa-bō͘ tē-he̍k.

Chham-chiàu

  • "Israel". Encyclopædia Britannica.