Ú-tiū

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 3 ji̍t, 07:36 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ú-tiū sī kui-ê bu̍t-chit kiam é-no-jih ê hē-thóng; lán Tē-kiû kap lâng mā lóng sī chit-ê hē-thóng ê chi̍t pō͘-hūn. Kin-sè khah liû-hêng ê bu̍t-lí lí-lūn jīn-ûi ú-tiū sī tī chi̍t kái Tōa Pōng (Big Bang) liāu-āu hoat-hiān.