Èng-chhài

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 9 goe̍h 4 ji̍t, 12:58 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Èng-chhài sī ha̍k-miâ Ipomoea aquatica(i-po-me-a a-khoa-ti-kha) ê chháu-bo̍k, kap han-chî (Ipomoea batatas) kâng sio̍k (genus), sī chháu-pún ê chúi-seⁿ ia̍h pòaⁿ chúi-seⁿ to-liân-seng si̍t-bu̍t.

Èng-chhài sī hâm Tâi-oân chāi-lâi chi̍t kóa só͘-chāi phó͘-phiàn ê chhài-se.

Chham-chiàu