3D ìn-soat

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

3D ìn-soat mā hō-chò 加添式製造 (additive manufacturing), sī 利用 le-jí-tá-luh chu-liāu, kā châi-liāu chiàu hêng-thé ka-thiam tī chi̍t-ê 空間 lāi, án-ne lâi 製造 實體 物件 ê 技術.

站外 lìn-kuh