Open main menu

Khòaⁿ A-chiu ê sò͘-suh

A-chiu

Lí bô tit tio̍h ún-chún lâi edit this page, in-ūi ē-té chia lí-iû:

Lí chhéng-kiû ê tōng-chok sī hān-chè hō͘ sio̍k tī chit-ê gu-lù-puh ê sú-iōng-chiá: Users.


Lí ē-tàng khòaⁿ kiam khó͘-pih pún phè-jih ê sò͘-suh.

Tńg-khì A-chiu.