A-chiu

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 29 ji̍t, 15:13 by A-lú-mih (talk | contribs) (Created page with "'''A-sè-a''', phó͘-thong kóng '''A-chiu''', sī kong-tēng ê sè-kài tāi-chiu chi it. Category:A-sè-a")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

A-sè-a, phó͘-thong kóng A-chiu, sī kong-tēng ê sè-kài tāi-chiu chi it.