"Bá-tah" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2023 nî 1 goe̍h 7 ji̍t

2022 nî 12 goe̍h 23 ji̍t

2022 nî 12 goe̍h 20 ji̍t

  • chínchêng 01:352022 nî 12 goe̍h 20 ji̍t, 01:35Ianpit khai-káng kòng-hiàn 496 bytes +496 Chhòng-chō phè-jih "'''Bá-tah''' sī it-poaⁿ 利用 gû-leng chè-chō ê chia̍h-si̍t, tang-tiong ū pûi-chit kiam chúi-hun, tiāⁿ-tiāⁿ hâm iâm-hun, phó͘-thong sī n̂g-sek óa pe̍h-sek, nńg-nńg chóng-sī thang kan-tan chhiat sòaⁿ ê kò͘-thé. Bá-tah thang 利用 chò chú-chia̍h ê iû-chit, ā-sī ti̍t-chiap kauh tī chia̍h mi̍h tang-tiong. == Chham-chiàu == * {{Britannica|url=https://www.britannica.com/topic/butter|phiau-tê=butter}} [..."