Bá-tah

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Bá-tah sī it-poaⁿ 利用 gû-leng chè-chō ê chi̍t khoán chia̍h-si̍t, tang-tiong ū pûi-chit kiam chúi-hun, tiāⁿ-tiāⁿ hâm iâm-hun, phó͘-thong sī n̂g-sek óa pe̍h-sek ê kò͘-thé, nńg-chit koh kiam ū thang kan-tan thiah-sòaⁿ. Bá-tah ē-tàng 利用 chò chú-chia̍h ê iû-chit, ā-sī ti̍t-chiap kauh tī chia̍h mi̍h tang-tiong.

Koan-liân

Chham-chiàu