Bí-kok

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Bí-kok, chèng-sek hō A-bí-lī-ka Liân-ha̍p Chiòng-kok (Eng-gí: United States of America), sī Pak Bí-chiu ê kok-ka. In sī 50 chiu (state) liân-ha̍p ê liân-pang kiōng-hô-kok, tang-tiong 48 chiu tiàm tī Pak Bí tāi-lio̍k tiong-ng ê só͘-chāi, koh ū Alaska(A-lá-sú-kah) tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó Hawaii(Ha-óa-ih)Thài-pêng-iûⁿ tiong-ng.

Chham-chiàu

Liân-kiat