Bí-kok

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Chheⁿ-sek sī Bí-kok ê thó͘-tē.

Bí-kok, chèng-sek hō A-bí-lī-ka Liân-ha̍p Chiòng-kok (Eng-gí: United States of America), sī Pak Bí-chiu ê kok-ka. In sī 50 chiu (state) liân-ha̍p ê liân-pang kiōng-hô-kok, tang-tiong 48 chiu tiàm tī Pak Bí tāi-lio̍k tiong-ng ê só͘-chāi, koh ū Alaska(A-lá-sú-kah) tī tāi-lio̍k sai-pak, kiam kûn-tó Hawaii(Ha-óa-ih)Thài-pêng-iûⁿ tiong-ng.

Chham-chiàu

Liân-kiat