"Bi-tá-bín" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

2023 nî 8 goe̍h 3 ji̍t

2023 nî 5 goe̍h 8 ji̍t

2023 nî 3 goe̍h 9 ji̍t

2023 nî 2 goe̍h 10 ji̍t

2022 nî 12 goe̍h 7 ji̍t

  • chínchêng 13:202022 nî 12 goe̍h 7 ji̍t, 13:20Ianpit khai-káng kòng-hiàn 579 bytes +579 Chhòng-chō phè-jih "'''Bi-tá-mín''' sī chē khoán iú-ki-bu̍t, iàu-kín tōng-bu̍t kiān-khong kiam tōa-hàn. Bi-tá-mín it-poaⁿ sī ēng jī-bó hō-miâ, chhin-chhiūⁿ bi-tá-mín A, bi-tá-mín D téng-téng, chóng-sī in ūn-á ū lēng-gōa ê hòa-ha̍k hō-miâ. Thoân-thóng kā bi-tá-mín pun nn̄g tōa chióng, tō sī chúi ē-iûⁿ-tit (''water-soluble'') kap pûi ē-iûⁿ-tit (''fat-soluble'') che nn̄g lūi. == Chham-chiàu == *..."