Bi-tá-mín A

Bi-tá-mín A sī chi̍t cho͘ pûi-chit ē-iûⁿ (fat-soluble) ê bi-tá-mín, tang-tiong thang hun chhut chē chióng le-tín-lūi (retinoids), hâm le-tín-no͘h (retinol), le-tín-nah (retinal), le-tín-nih e-sú-toh (retinyl esters). Bi-tá-mín A koan-sia̍p tio̍h bián-e̍k ki-koan, sī-le̍k, seⁿ-thòaⁿ, kiam sè-pau thong-sìn.

Lâng chia̍h-mi̍h tit--tio̍h ê bi-tá-mín A hun nn̄g khoán: chiâⁿ-iūⁿ (preformed) bi-tá-mín A kap goân-bi-tá-mín A nĭn-jín-chit (provitamin A carotenoids). Chia̍h-si̍t tang-tiong ê chiâⁿ-iūⁿ bi-tá-mín A lâi-goân ū koaⁿ, hî-iû, leng-chè-phín téng-téng. Nā goân-bi-tá-mín A lâi-goân ū chheⁿ, n̂g hio̍h chhài-se, tho-má-toh chè-phín, kóe-chí téng-téng, nĭn-jín mā tī ki-tiong.

Chham-chiàu