Khòaⁿ Category:Ìn-tō͘ ê pún-goân

Lí bô tit tio̍h ún-chún lâi phian-chhip pún phè-jih, in-ūi ē-té chia lí-iû:

Lí chhéng-kiû ê tōng-chok sī hān-chè hō͘ sio̍k tī chit-ê gu-lù-puh ê ēng-chiá: Users.


Lí ē-tàng khòaⁿ kiam khó͘-pih chit tiuⁿ phè-jih ê pún-goân.

Tńg-khì Category:Ìn-tō͘.