Chú-chiânse-iûⁿ-le̍k thâu nî chìn-chêng ê sî-kan. Nā chiàu-jī ê ì-sù sī Ki-tok tàn-seng í-chêng. Nā beh te̍k-pia̍t chí-miâ se-iûⁿ-le̍k nî-hūn, thang kóng Chú-āu.

Chham-chiàu