Chú-chiân

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Chú-chiânse-iûⁿ-le̍k thâu nî chìn-chêng ê sî-kan. Nā chiàu-jī ê ì-sù sī Ki-tok tàn-seng í-chêng. Nā beh te̍k-pia̍t chí-miâ se-iûⁿ-le̍k nî-hūn, thang kóng Chú-āu.

Chham-chiàu