Chúi sī chi̍t khoán bu̍t-chit, sī chúi-sò͘ kap sng-sò͘ kat sêng. Chúi sī hong-hù kiam iàu-kín ê mi̍h, bô-chu-bī, bô-khì-bī, tī phó͘-thong un-tō͘ kiam ap-le̍k tang-tiong ê chōng-hóng sī e̍k-thé, khah sio-joa̍h pìⁿ khì-thé, khah kôaⁿ pìⁿ kò͘-thé. Chúi liû-chit kap pa̍t khoán mi̍h iûⁿ chò-hóe ê sèng-chit, tùi sèⁿ-miā sī chin iàu-kín.

Chham-chiàu