Chúi

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 21 ji̍t, 12:41 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chúi sī chi̍t khoán bu̍t-chit, sī chúi-sò͘ kap sng-sò͘ kat sêng. Chúi sī liōng-siōng kiam iàu-kín ê mi̍h, bô-chu-bī, bô-khì-bī, tī phó͘-thong un-tō͘ kiam ap-le̍k tang-tiong ê chōng-hóng sī e̍k-thé, khah sio-joa̍h pìⁿ khì-thé, khah kôaⁿ pìⁿ kò͘-thé. Chúi liû-chit kap pa̍t khoán mi̍h iûⁿ chò-hóe ê sèng-chit, tùi sèⁿ-miā sī chin iàu-kín.

Chham-chiàu