Chhī-leng-lūi

Chhī-leng-lūi sī siùⁿ Mammalia(Mam-ma-li-a) kip ê chi̍t cho͘ lêng-kut tōng-bu̍t, in ê te̍k-sû sèng-chit kî-it sī sè-hàn ū chi̍t tōaⁿ sî-kan óa khò lāu-bú ê leng-chôaⁿ hun-pì ê leng io-chhī.

Sin-khu téng hoat mn̂g oân-á sī chhī-lēng-lūi ê te̍k-tiám, chóng-sī tang-tiong mā ū hái-ang chhut-sì liáu-āu bô koh hoat. Chhī-leng-lūi ê ē-hâi kut kap thâu-kut ti̍t-chiap khan chò-hóe, bô chhiūⁿ pat khoán lêng-kut tōng-bu̍t tiong-ng ke chi̍t tè kut. Chhī-leng-lūi hīⁿ-khang lāi ū chi̍t cho͘ saⁿ ki kut-á sio tàu, choan-bûn teh thoân siaⁿ-im ê kò͘-chō.

Chham-chiàu