Chhī-leng-lūi

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 1 ji̍t, 18:55 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chhī-leng-lūi ê La-tin bûn sī Mammalia(Mam-ma-li-a), sī lêng-kut tōng-bu̍t ē-té chi̍t-ê chi̍t lūi, in ê te̍k-sû sèng-chit kî-it sī sè-hàn ū chi̍t tōaⁿ sî-kan óa khò lāu-bú tùi leng-chôaⁿ hun-pì leng teh io-chhī.

Sin-khu téng hoat mn̂g oân-á sī chhī-lēng-lūi ê te̍k-tiám, chóng-sī tang-tiong mā ū hái-ang chhut-sì liáu-āu bô koh hoat. Chhī-leng-lūi ê ē-hâi kut kap thâu-kut ti̍t-chiap khan chò-hóe, bô chhiūⁿ pat khoán lêng-kut tōng-bu̍t tiong-ng ke chi̍t tè kut. Chhī-leng-lūi hīⁿ-khang lāi ū chi̍t cho͘ saⁿ ki kut-á sio tàu, choan-bûn teh thoân siaⁿ-im ê kò͘-chō.

Chham-chiàu