Chia̍h-bah-lūi

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Chia̍h-bah-lūichhī-leng-lūi tōng-bu̍t tang-tiong chi̍t bo̍k (order), La-tin-bûn hō Canivora(Ka-ní-bó-lah). Pún bo̍k ē-té pun chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī chit lūi hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ hîm kap sé-hîm, sǹg sī thóng-chia̍h (omnivorous) ê lūi.

Chham-chiàu