Chia̍h-bah-lūi

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 2 goe̍h 1 ji̍t, 17:07 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chia̍h-bah-lūichhī-leng-lūi tōng-bu̍t tang-tiong ê hun pang (order), La-tin-bûn hō Canivora(Ka-ní-bó-lah). Chit pang ē-té pun chhiau-kòe 270 chéng. Chia̍h-bah ê sèng-chit sī hō-miâ ê khí-in, chóng-sī lāi-bīn oân-á ū chi̍t kóa put-sî chia̍h chháu-bo̍k--ê, chhin-chhiūⁿ hîm kap sé-hîm, sǹg sī thóng-chia̍h (omnivorous) ê lūi.

Chham-chiàu