Chia̍h-si̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 11 goe̍h 8 ji̍t, 02:38 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Chia̍h-si̍t sī 活物 chia̍h êng-ióng, 維持 in seng-tióng kiam 活命 ê mi̍h. Chia̍h-si̍t chiàu sèng-chit ū nn̄g-pe̍h-chit, thòaⁿ-chúi-hòa-bu̍t, pûi, kap 其他 ê êng-ióng-hun.

Koan-liân

Chham-chiàu