Eng-lân

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 3 goe̍h 27 ji̍t, 13:56 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Eng-lânLiân-ha̍p Ông-kok ê kiat-sêng (constituent) tan-ūi, chiàm Tāi Bu-lí-tán tó kòe chi̍t-pòaⁿ ê thó͘-tē.

Tē-lí

Eng-lân pak-pêng sī So͘-kat-lân; sai-pêng sī Ài-lân Hái, Ui-le̍k-sū, kiam Tāi-se-iûⁿ; lâm-pêng sī Eng-lân Hái-tō; tang-pêng sī Pak Hái.

Chham-chiàu