Goe̍h-niû

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Tùi NASA thài-khong-chûn Lunar Reconnaissance Orbiter khòaⁿ--tio̍h ê goe̍h-niû.

Goe̍h-niû, ia̍h sī kóng goe̍h, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.

Khí-goân

Ké-soeh Goe̍h-niû khí-goân ê lí-lūn m̄-nā chi̍t khoán. Tang-tiong siōng liû-hêng ê sī kóng tāi-khài 45 e̍k tang chêng ū chi̍t lia̍p Hóe-chheⁿ chhùn-chhioh ê thian-thé kap Tē-kiû sio-lòng, lâi chè-chō chhut Goe̍h-niû. Tāi-seng sī iûⁿ-khì ê chōng-hóng, keng-kòe 100 pa̍h-bān-tang liáu-āu, hia ma-gú-mah-iûⁿ (magma ocean) kiat-chiⁿ, kap phû tī téng-bīn ê chio̍h-thâu chò-hóe pìⁿ chò goe̍h-niû tē-khak.

Goe̍h-niû ê tāi-khì-khoan po̍h-lî-si, bô thang chó͘-tòng kok-iūⁿ ê seng-thé lòng chiūⁿ piáu-bīn. Keng-kòe kúi-cha̍p-e̍k nî-tang, chit-má tī Goe̍h-niû téng sì-kè to chhùi-iù-á, tùi tōa lia̍p chio̍h-thâu kàu soa-á lóng ū.

Thàm-chhâ

Tāi-seng khiā chiūⁿ Goe̍h-niû thó͘-tē ê Neil Armstrong tng leh chò khang-khòe ê siōng.[1]

So͘-liân tī 1959 nî tāi-seng sàng bô-lâng ki-hâi Luna 1 kap Luna 2 thàm-chhâ Goe̍h-niû. Liáu-āu Bí-kok mā phài ki-hâi kòe Goe̍h-niû, chún-pī chài-lâng jīn-bū. Tang-tiong ū 1961 nî chì 1965 nî kan ê Ranger sek, 1966 nî chì 1967 nî kan ê Lunar Orbiter sek, kap 1966 chì 1968 nî kan ê Surveyor sek.

Thâu pái ê chài-lâng chiūⁿ-lio̍k tī 1969 nî 7 goe̍h 20 si̍t-hêng, sī Apollo jīn-bū ê kî-tiong chi̍t chōa. Apollo jīn-bū chêng 1969 chì 1972 nî kan, lóng-chóng sàng 12 ê Bí-kok thài-khong-jîn tī Goe̍h-niû téng kiâⁿ-tha̍h. Chia ê thài-khong-jîn lóng-chóng chah tńg 382 kong-kin ê chio̍h-á kap soa-thô͘ tńg Tē-kiû chò gián-kiù.

Chham-chiàu

Liân-kiat