Hîm

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hîm, chiàu hun-lūi-ha̍k tiō sī Ursidae(Ú-lú-sí-teh) kho, sī chhī-leng-lūi tōng-bu̍t tang-tiong ê chia̍h-bah-lūi chi̍t khoán. Hîm lóng-chóng thang pun 8-ê tōa chéng, tī Bí-chiu, Au-chiu, kap A-chiu lóng ū chhut. Siōng kài sè-chiah ê hîm sī Má-lâi-hîm (Helarctos malayanus), tiāⁿ bô kàu 50 kong-kin tāng. Nā siōng tōa-chiah--ê, chiàu a-chéng kā khòaⁿ sī Kodiak(Kó-li-a̍k) hîm (Ursus arctos middendorffi), chiàu kui chéng kā khòaⁿ ê sī khiā tī pak-ke̍k hū-kīn ê pe̍h-hîm (Ursus maritimus).

Khiā-khí

Tī chhī-leng-lūi tang-tiong, hîm te̍k-pia̍t thang khiā tī khah kôaⁿ khah pak ê só͘-chāi, chhiūⁿ pe̍h-hîm lî hái-kîⁿ kúi-nā kóng-lí ê kiat-peng hái téng-bīn iáu koh thang chhōe--tio̍h.

Hui-chiu kap Ò-chiu bô hîm, kui-ê lâm-poàn-kiû ta ū chi̍t khoán hîm, sī tòa tī Lâm Bí-chiu ê ba̍k-kiàⁿ hîm (Tremarctos ornatus).

Chham-chiàu

  • "Bear". Encyclopædia Britannica.