Khòaⁿ Hóe-chheⁿ ê sò͘-suh

Jump to navigation Jump to search

Lí bô tit tio̍h ún-chún lâi edit this page, in-ūi ē-té chia lí-iû:

Lî bô siū ún-chún lâi chip-hêng lí só͘ chhéng ê tōng-chok.


Lí ē-tàng khòaⁿ kiam khó͘-pih pún phè-jih ê sò͘-suh.

Tńg-khì Hóe-chheⁿ.