Hŏ͘-tái sī chi̍t khoán nńg-chit, gâu khip-chúi, ūi tī-siong téng-téng bo̍k-te̍k om sin-khu teh ēng ê pò͘.

Chham-chiàu

  • "Bandage". Taber's Medical Dictionary.