Difference between revisions of "He̍k-chheⁿ"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|[[Tē-kiû]] sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.]]
 
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|[[Tē-kiû]] sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.]]
  
'''He̍k-chheⁿ''' sī chi̍t khoán thian-thé, in kho͘ Ji̍t-thâu ia̍h sī pa̍t-ê [[hêng-chheⁿ]] kiâⁿ-sóa, ka-tī bô pàng chhut [[la̍t-thâu]] (''energy''). Kho-ha̍k-kài ū chi̍t kóa koh khah giâm-keh ê tēng-gī, nā chiàu [[Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p]] (''International Astronomical Union'') koat-tēng ê hun-lūi, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.
+
'''He̍k-chheⁿ''' sī chi̍t khoán thian-thé, in kho͘ chhin-chhiūⁿ [[Ji̍t-thâu]] hit khoán [[hêng-chheⁿ]] kiâⁿ-sóa, ka-tī bô pàng chhut [[la̍t-thâu]] (''energy''). Kho-ha̍k-kài ū chi̍t kóa koh khah giâm-keh ê tēng-gī, nā chiàu [[Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p]] (''International Astronomical Union'') koat-tēng ê hun-lūi, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin koh m̄-sī [[ōe-chheⁿ]], só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Latest revision as of 2021 nî 5 goe̍h 31 ji̍t, 11:29

Tē-kiû sī chi̍t lia̍p he̍k-chheⁿ.

He̍k-chheⁿ sī chi̍t khoán thian-thé, in kho͘ chhin-chhiūⁿ Ji̍t-thâu hit khoán hêng-chheⁿ kiâⁿ-sóa, ka-tī bô pàng chhut la̍t-thâu (energy). Kho-ha̍k-kài ū chi̍t kóa koh khah giâm-keh ê tēng-gī, nā chiàu Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p (International Astronomical Union) koat-tēng ê hun-lūi, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khoán ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin koh m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á, chiah sī he̍k-chheⁿ.

Chham-chiàu