He̍k-chheⁿ

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 27 ji̍t, 01:15 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''He̍k-chheⁿ''' sī chi̍t khoán thian-thé. Chiàu Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p (''International Astronomical Union'') koat-tēng ê tēng-gī, chit-liōng...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

He̍k-chheⁿ sī chi̍t khoán thian-thé. Chiàu Kok-chè Thian-bûn-ha̍k Liân-ha̍p (International Astronomical Union) koat-tēng ê tēng-gī, chit-liōng ū kàu gia̍h chiâⁿ îⁿ-khóaⁿ ia̍h óa-kīn îⁿ-khoán, pún-sin m̄-sī ōe-chheⁿ, só͘ kiâⁿ ê kúi-tō téng-bīn bô chhun sè-lia̍p mi̍h kap chhùi-iú-á.

Chham-chiàu