Hui-li̍p-pin

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 08:10 by A-lú-mih (talk | contribs) (Created page with "'''Hui-li̍p-pin''' sī chi̍t-ê Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, só͘-chāi tī Thài-pêng-iûⁿ sai-pêng, óa tī Tâi-oân lâm-pêng, pún-sin chi̍t kûn tó-sū....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hui-li̍p-pin sī chi̍t-ê Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, só͘-chāi tī Thài-pêng-iûⁿ sai-pêng, óa tī Tâi-oân lâm-pêng, pún-sin chi̍t kûn tó-sū.