Hui-li̍p-pin

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hui-li̍p-pin sī chi̍t-ê Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, só͘-chāi tī Thài-pêng-iûⁿ sai-pêng, óa tī Tâi-oân lâm-pêng, pún-sin chi̍t kûn tó-sū.