Hui-li̍p-pin

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hui-li̍p-pin, chèng-sek hō-miâ Hui-li̍p-pin Kiōng-hô-kok, sī chi̍t-ê Tang-lâm A-chiu ê kok-ka, só͘-chāi tī Thài-pêng-iûⁿ sai-pêng, óa tī Tâi-oân lâm-pêng, pún-sin sī chi̍t kûn tó-sū.

Kui-ê Hui-li̍p-pin ū chhiau-kòe 7000-ê tó, chit-má ê Hui-li̍p-pin Kiōng-hô-kok sī 1946 nî tùi Bí-kok to̍k-li̍p.

Hō-miâ

Kok-ka hō-miâ goân-gí Philippines sī tòe 16 sè-kí pún lia̍t-tó koh sī Se-pan-gâ si̍t-bîn-tē hit chūn ê Se-pan-gâ ông Philip II-sè hō--ê.

Chham-chiàu

Liân-kiat