Hun-chú

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Hun-chú sī chi̍t cho͘ siōng-bô nn̄g lia̍p ê goân-chú, in cho͘-sêng ē thang hông hun-pia̍t ê tan-goân, pó-chhî cho͘-sêng kiam piáu-hiān it-tēng ê hòa-ha̍k sèng-chit.

Chham-chiàu