Ka-sak-su-tán

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 04:58 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ka-sak-su-tánTiong A-chiu ê kok-ka, mā sī tang-tiong thó͘-tē siōng khoah ê kok, siú-hú sī Nur-Sultan(No͘-so͘-tán). Kin-á-ji̍t ê Ka-sak-su-tán kok sī 1991 nî 12 月 16 tùi 早前 So͘-liân liân-bêng-kok ê 身份 獨立 ·chhut-lâi.

Tē-lí

Ka-sak-su-tán ê sai-pak kiam pak-pêng sī Lō͘-se-a, tang-pêng kap Chi-ná sio-óa, lâm-pêng ū Kio-gi-su-tan, Ut-bek-su-tán, A-ló͘ Hái, Thok-mńg-su-tán; sai-lâm-pō͘ koh ū Ka-su-pí Hái.

Chham-chiàu