La̍t-thâu

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 13:13 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
Jump to navigation Jump to search

La̍t-thâu chiàu bu̍t-lí ê ha̍k-būn sī chò kang ê lêng-le̍k. Hêng-sek thang sī bī-hoat (potential), tōng-chok (kinetic), sio-jia̍t (thermal), tiān-khì (electrical), he̍k-chú (nuclear) téng-téng.

La̍t-thâu sī bô thang hó 創造 iā sī 消滅, ta ē-tàng tùi chi̍t khoán 替換 chò lēng-gōa chi̍t khoán. Chit-ê 原則 hō chò la̍t-thâu ê pó-siú-sèng, iā sī kóng jia̍t-le̍k-ha̍k tē-it lu̍t. Pí-lūn kóng, soaⁿ téng chi̍t lia̍p chio̍h-thâu ku̍t lo̍h soaⁿ-kha, tō sī chit lia̍p chio̍h chhāi koân ê bī-hoat la̍t-thâu choán chò tōng-chok la̍t-thâu. Á chio̍h-á siū chó͘-tòng bān lo̍h--lâi kiam thoa thô͘ hoat-jia̍t kàu bóe tiāⁿ khì ê kòe-têng, tō sī tōng-chok la̍t-thâu choán chò sio-jia̍t la̍t-thâu.

Chham-chiàu