O͘-sè-a-ni-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:30 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
Jump to navigation Jump to search

O͘-sè-ni-a, phó͘-thong kóng Tāi-iûⁿ-chiu, sī sè-kài tāi-chiu chi it. Thài-pêng-iûⁿ téng-bīn tōa-pō͘-hūn tó-sū chiàu koàn-sì sī pun tī chi̍t khu lāi-bīn. Nā chiàu siōng kài khoah-khǹg ê tēng-gī, thang hâm kui-ê tiàm tī Bí-chiu kap A-chiu tiong-ng ê hái-tó, chóng-sī it-poaⁿ bô kā Hui-li̍p-pin, Ìn-nî, Tâi-oân, Ji̍t-pún, Kuril lia̍t-tó, Aleutian lia̍t-tó sǹg chāi-lāi.

Chham-chiàu