Sim-chōng

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 9 goe̍h 3 ji̍t, 06:59 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sim-chōng, ia̍h sī kóng sim, sī tong-bu̍t sin-thé lāi ê khì-koan, lō͘-iōng sī chò hoeh-lō͘ ê phòng-phuh. Ta̍k khoán ê tōng-bu̍t seⁿ-sêng ū bô-kâng-khoán ê sim-chōng, ū-ê ta chi̍t tiâu kóng, ū-ê khah ho̍k-cha̍p, lāi-bīn pun keh-keng.

Chham-chiàu