Sim-lí, ia̍h sī sim-lí-ha̍k, chi̍t-ê kho-ha̍k hun-iá, sī káng-kiù sim-sîn chong-hóng kap kòe-têng, kiam lâng kap pat-khoán tōng-bu̍t hêng-ûi ê ha̍k-būn.

Chham-chiàu