Sim-lí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 18 ji̍t, 11:03 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sim-lí, ia̍h sī sim-lí-ha̍k, chi̍t-ê kho-ha̍k hun-iá, sī káng-kiù sim-sîn chong-hóng kap kòe-têng, kiam lâng kap pat-khoán tōng-bu̍t hêng-ûi ê ha̍k-būn.

Chham-chiàu