Sin-thé-lí

Sin-thé-lí, ū kóng seng-lí-ha̍k, káng-kiù oa̍h-miā hiān-siōng ê ha̍k-būn, hèng-chhù tī tōng-bu̍t kap si̍t-bu̍t ê iú-ki-thé, kiam kò͘-sêng hia oa̍h-mi̍h ê cho͘-chit kap sè-pau.

Le̍k-sú

Chit-hō ha̍k-būn ê chúi-thâu sī Se-iûⁿ tùi mi̍h-kiāⁿ chū-jiân sèng-chit ê gián-kiù. Eng-gí ê physiology(hui-sio-lo-gí), sī keng-kòe Hoat-gí ia̍h La-tin-gí tùi Hi-lī-nî-gí ê physiologia(hui-sio-lo-giá) thoân--kòe, pún-té ê ì-bī sī "chū-jiân kho-ha̍k, tùi chū-jiân ê thàm-chhâ".[1]

16 sè-kí hit-chūn, Eng-bûn-kài kā gián-kiù khiān-khong lâng oa̍h-miā sèng-chit ê gián-kiù hō chò sī physiology. Āu--lâi ha̍k-būn hoat-tián pìⁿ tùi ta̍k-hāng oa̍h-mi̍h ki-koan kap kò͘-chō ê gián-kiù.

Chham-chiàu

  1. "physiology (n.)". Online Etymology Dictionary.