Sng-sò͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 10 goe̍h 12 ji̍t, 06:13 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Sng-sò͘ (Eng-gí: oxygen), ia̍h sī kóng sàng-so͘h, hû-hō O, sī chiu-kî-piáu téng-bīn ê 16 Cho̍k hui-kim-sio̍k goân-sò͘. Sng-sò͘ sī bô-sek-tī, bô-chhàu-bī, bô-khì-bī ê khì-thé, tī oa̍h-mi̍h tang-tiong kài hong-hù. Tōng-bu̍t suh ji̍p sng-sò͘, choán chò jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘; nā si̍t-bu̍t, sī lī-ēng jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘ chò in sin-thé thòaⁿ-sò͘ ê châi-liāu, pàng chhut sng-sò͘ ji̍p khong-khì lāi.

Le̍k-sú

Sng-sò͘ sī 1772 nî Sūi-tián hòa-ha̍k-ka Carl Wilhelm Scheele hoat-kiàn, sī i kā siau-sng ka-lí, sng-hòa chúi-gîn, kiam kî-tha bu̍t-chit ka-jia̍t liáu āu tit--tio̍h. Eng-lân ê hòa-ha̍k-ka Joseph Priestley mā tī 1774 nî to̍k-li̍p keng-kòe sng-hòa chúi-gîn ê jia̍t-hun-kái tit tio̍h sng-sò͘, chóng-sī kâng nî tiō hoat-piáu, pí Scheele khah chá saⁿ tang.

1775 nî chì 80 nî kan, Hoat-kok ê Antoine-Laurent Lavoisier ké-soeh chhut sng-sò͘ tī ho͘-khip kiam jiân-sio tang-tiong ê lō͘-iōng, thè-ōaⁿ liáu chá-chêng lâng jīn-ûi khí-hóe ê sî ū te̍k-sû bu̍t-chit ē pàng--chhut-lâi ê phlogiston lí-lūn. I koh kì-su̍t sng-sò͘ tiāⁿ kap kî-tha bu̍t-chit sio-tàu pìⁿ sng ê hiān-siōng, só͘-tì, tō hō chò "sng-sò͘" (goân Hoat-gí: oxygène, sán sng ê mi̍h).

Chham-chiàu

  • [1]. Encyclopædia Britannica.

Liân-kiat