Siat kháu-chō

Tâi-oân-pit is made by people like you.
Log in to contribute.
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
鬥 nn̄g 粒 lián-á óa-khò ĕn-jín teh pháng ê 運輸器具 sī?

Tâi-oân-pit tio̍h khò lán khí!

1,693

phian-chhip

148

phè-jih

1

chiah-kú-á kòng-hiàn ê lâng