Siat kháu-chō

Jump to navigation Jump to search
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
鬥 nn̄g 粒 lián-á óa-khò ĕn-jín teh pháng ê 運輸器具 sī?

Tâi-oân-pit tio̍h khò lán khí!

2,109

phian-chhip

174

phè-jih

1

chiah-kú-á kòng-hiàn ê lâng