Open main menu

Siat kháu-chō

Tâi-oân-pit is made by people like you.
Log in to contribute.
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
Óa tī Tâi-oân lâm-pêng hit-ê kok-ka sī?

Tâi-oân-pit is made by people like you.

478

edits

39

pages

0

recent contributors