Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search
 • ...chhù tī [[tōng-bu̍t]] kap [[si̍t-bu̍t]] ê [[iú-ki-thé]], kiam kò͘-sêng hia oa̍h-mi̍h ê [[cho͘-chit]] kap [[sè-pau]]. ...kiù hō chò sī ''physiology''. Āu--lâi ha̍k-būn hoat-tián pìⁿ tùi ta̍k-hāng oa̍h-mi̍h ki-koan kap kò͘-chō ê gián-kiù.
  1 KB (178 words) - 2021 nî 12 goe̍h 4 ji̍t, 14:23
 • ...piáu]] téng-bīn ê Tē 1 Cho͘, tō sī [[a-lú-ka-lí kim-sio̍k]]. Po-tá-sih tùi oa̍h-mi̍h sī pit-iàu ê mi̍h.
  434 bytes (70 words) - 2021 nî 1 goe̍h 23 ji̍t, 14:41
 • 970 bytes (169 words) - 2021 nî 12 goe̍h 11 ji̍t, 02:38
 • '''Kng-ha̍p-sêng''' sī chheⁿ-sek [[si̍t-bu̍t]] kiam chi̍t kóa pa̍t khoán oa̍h-mi̍h kā kng la̍t choán chò hòa-ha̍k la̍t ê kòe-têng. Si̍t-bu̍t lia̍
  477 bytes (89 words) - 2021 nî 12 goe̍h 4 ji̍t, 10:07
 • ...ī kóng '''tàn-pe̍h-chit''', sī chi̍t khoán ho̍k-cha̍p ê bu̍t-chit, só͘-ū ê oa̍h-mi̍h sin-khu téng lóng ū, koan-sia̍p tio̍h iàu-kín sèⁿ-miā ê hòa-ha
  787 bytes (146 words) - 2021 nî 2 goe̍h 25 ji̍t, 11:00
 • 213 bytes (41 words) - 2021 nî 1 goe̍h 8 ji̍t, 16:26
 • 1 KB (200 words) - 2022 nî 1 goe̍h 27 ji̍t, 08:06
 • ...m-sio̍k goân-sò͘. Sng-sò͘ sī bô-sek-tī, bô-khì-bī, bô-chu-bī ê khì-thé, tī oa̍h-mi̍h tang-tiong kài hong-hù. [[Tōng-bu̍t]] suh ji̍p sng-sò͘, choán chò
  2 KB (306 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 08:24
 • 2 KB (446 words) - 2022 nî 4 goe̍h 5 ji̍t, 15:55
 • ...heⁿ]] kiam kî-tha [[thài-iông-hē]] thian-thé ê kiâⁿ-sóa. [[Tē-kiû]] téng ê oa̍h-mi̍h tōa-pō͘-hūn tio̍h óa-khò ji̍t-thâu hoat ê kng kap jia̍t tit sè-
  3 KB (544 words) - 2022 nî 1 goe̍h 15 ji̍t, 16:47
 • 2 KB (346 words) - 2021 nî 3 goe̍h 18 ji̍t, 03:55
 • 9 KB (1,537 words) - 2022 nî 4 goe̍h 7 ji̍t, 07:32