Difference between revisions of "Tâi-oân"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
  
 
Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. [[Gio̍k-san]] ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.
 
Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. [[Gio̍k-san]] ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.
 +
 +
== Le̍k-sú ==
 +
Tùi khó-kó͘ chèng-kù thang chai-iáⁿ chêng [[Kū-chio̍h-khì Sî-tāi]], tāi-iok 15,000 tang chêng, Tâi-oân chit só͘-chāi to̍h ū lâng khiā-khí. Chiàu giân-gí-ha̍k ê hun-sek, mā ū thui-lūn kóng [[Chú-chêng]] 2000 nî chìn-chêng siōng-chá ê [[Lâm-tó-hē]] jîn-kûn í-keng tī leh Tâi-oân.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 30 ji̍t, 16:31

Tâi-oânA-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t ê chèng-tī si̍t-thé, hâm Tâi-oân-tó, Hóe-sio-tó, Âng-thâu-sū, kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó.

Tē-lí

Thong-sio̍k "Tâi-oân" ū-sî piáu-sī kui-ê hiān-chú-sî hō͘ siat tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok chèng-hú só͘ chiàm ê só͘-chāi. Chóng-sī che tang-tiong Kim-mn̂g kap Má-chó͘ sio̍k Tiong-kok ê chi̍t pō͘-hūn, chia nn̄g ūi tī kok-chè-hoat ê lí-lō͘ tang-tiong kap Tâi-oân sī pun-khui ê si̍t-thé.

Tâi-oân tē-lí ē-tàng tāi-khài hun tang-sai nn̄g pêng. Óa tang-pêng tōa-pō͘-hūn sī soaⁿ-tē, chiàm chha-put-to 3 hun chi 2 ê thó͘-tē. Gio̍k-san ê soaⁿ-chiam sī Tâi-oân siōng-koân-tiám, tùi hái-pêng-bīn sǹg khí ū 3,952 kong-chhiò koân. Nā Tâi-oân se-pō͘ khah chē pêⁿ-po͘, chiàm 90 pha-sén ê jîn-kháu.

Le̍k-sú

Tùi khó-kó͘ chèng-kù thang chai-iáⁿ chêng Kū-chio̍h-khì Sî-tāi, tāi-iok 15,000 tang chêng, Tâi-oân chit só͘-chāi to̍h ū lâng khiā-khí. Chiàu giân-gí-ha̍k ê hun-sek, mā ū thui-lūn kóng Chú-chêng 2000 nî chìn-chêng siōng-chá ê Lâm-tó-hē jîn-kûn í-keng tī leh Tâi-oân.

Chham-chiàu