Tâi-oân-pit:Kài-siāu

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oân-pit sī chi̍t-ê Tâi-gí wiki, kap Wikipedia sio-siâng ēng MediaWiki nńg-thé khí--ê, m̄-koh kap jīm-hô Wikimedia kè-ōe bô koan-hē.

Tâi-oân-pit ê lī-ek

  • Tâi-oân-pit sī oân-choân ê Tâi-gí pek-kho-choân-su, bô khó-lū óa-kīn Tâi-gí ê pa̍t khoán chhin-chiâⁿ-ōe (bô chhiūⁿ Wikipedia siū tio̍h ISO-639-3 hō-bé ê chè-hān tō siu pí-lūn Ē-mn̂g-ōe, Lâm-iûⁿ Hok-kiàn-ōe tt ê mi̍h);
  • Tâi-oân-pit sī chām ê iōng-chiá ka-tī ūn-choán, thang hong-piān chhōe tio̍h ki-su̍t jîn-oân chiàu su-iàu kái bāng-chām.

Kì-lio̍k

  • Lī-ēng MediaWiki khí-siat. Tāi-seng sī ēng 1.33.0 pán;
  • 2019 nî 8 goe̍h chhe 1 khai-ki, tàu tī AWS (Amazon Web Services) téng-bīn, ū lī-ēng EC2, S3, kap RDS téng ho̍k-bū.
  • Chēng 2020 nî 11 goe̍h poaⁿ kòe DigitalOcean, AWS ê pō͘-hūn chhun S3 kè-sio̍k lī-ēng.

2021 nî

  • 2021 nî 1 goe̍h 11 khí oân-choân tī DigitalOcean ūn-choán
  • 1 goe̍h 30 ōaⁿ-sin chì MediaWiki 1.35.1 pán.
  • 2 goe̍h chhe 5 tē 100 phiⁿ kì-sū ‎Isaac Newton.

計畫

設 nn̄g-ê 介面:

  1. Lô-má-jī chhōa-thâu (Lô-má-jī ê 格式, pí-lūn 半角 ê phiau-tiám.)
  2. Hàn-jī chhōa-thâu (漢字个格式、比論全角个標點。)

Liû-lám-khì būn-tê

Lí ê liû-lám-khì nā chhut Lô-má-jī ū būn-tê, pí-lūn khiàm tē-8-tiāu phiat-im-hō, chhiáⁿ tàu ū siat-kè chia-ê hû-hō ê jī-kut (font), chiàu pún chām ê siat-tēng, serif-sek jī-kut pâi tē-it ê soán-te̍k sī Linux Libertine.