Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:
  
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 +
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tī 12 goe̍h 12 kí-hêng kok-hōe chóng-soán-kí, kiat-kó sī [[Boris Johnson]] chhōa-thâu ê [[Pó-siú Tóng]] sèng-lī, tī 650 se̍k tang-tiong the̍h 365 se̍k.
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 
* [[Thó͘-ní-kî]] 10 goe̍h 9 ji̍t hiòng [[Su-lī-a]] hoat-tōng [[Hô-pêng Chhun-thiⁿ Chok-chiàn]], beh phah hia ê tang-pak-pō͘ [[Rojava|chū-tī sè-le̍k]].
 
* [[Thó͘-ní-kî]] 10 goe̍h 9 ji̍t hiòng [[Su-lī-a]] hoat-tōng [[Hô-pêng Chhun-thiⁿ Chok-chiàn]], beh phah hia ê tang-pak-pō͘ [[Rojava|chū-tī sè-le̍k]].

Revision as of 2020 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 16:35


khòaⁿ · pian

Sè-sū bûn-khò͘