Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Created page with " == Sè-sū bûn-khò͘ == * Liân-ha̍p Ông-kok lú-ông Elizabeth II tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê Kok-hōe Khai-bō͘-sek tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-i...")
 
 
(12 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{| align="right" width="45%"
 +
|- valign="top"
 +
| style="border:1px solid #cedff2; padding:1em; background-color:#f5faff"|
 +
{{Khòaⁿ niù-suh}}
 +
<small>[[Template:Khòaⁿ niù-suh|khòaⁿ]] · [{{fullurl:Template:Khòaⁿ niù-suh|action=edit}} phian]</small>
 +
|}
  
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 +
=== 2020 nî ===
 +
* [[2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng|Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng]]:
 +
** Chêng 2019 nî tùi [[Tiong-kok]] thoân--chhut-lâi ê [[2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng|Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng]] tī 6 goe̍h 28 í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 1000 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 50 bān lâng sí.
 +
** 5 goe̍h 25 ji̍t, thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 550 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 34.6 bān lâng sí. [[Tâi-oân]] ū kám-jiám 441-ê, sí-bông 7-ê.
 +
** 4 goe̍h 20 ji̍t í-keng tī thong-sè-kài chhut 248 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 17 bān lâng sí. [[Tâi-oân]] ū kám-jiám 422-ê, sí-bông 6-ê.
 +
** 4 goe̍h 2 ji̍t í-keng tī thong-sè-kài chhut 100 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 5 bān lâng sí. [[Tâi-oân]] ū kám-jiám 348-ê, sí-bông 5-ê.
 +
** 3 goe̍h 22 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 30 bān khak-jīn pēⁿ-lē, chhiau-kòe 13,000 lâng sí. [[Tâi-oân]] ū pēⁿ-lē 153-ê, sí-bông 2-ê.
 +
** 3 goe̍h 4 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 93851 khak-jīn pēⁿ-lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 42-ê.
 +
** 2 goe̍h 17 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 70553-ê pēⁿ-lē, sí-bông 1770-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 71338 lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 20-ê.
 +
** Tâi-oân tī 2 goe̍h 16 kong-pò͘ Sin Corona Pēⁿ-to̍k tī kok-lāi ê thâu chi̍t kiāⁿ sí-bông pēⁿ-lē.
 +
** [[Hui-li̍p-pin]] tī 2 goe̍h 2 hō kong-pò͘ in chāi-tē hoat-seng thâu-chi̍t-ê chhut tī Tiong-kok gōa-kháu ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k kám-jiám-chiá sí-bông.
 +
** 2 goe̍h 1 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 11814-ê pēⁿ-lē, sí-bông 259-ê. Thong-sè-kài lóng-chóng 11973 lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 10-ê.
 +
[[File:Demo-2 Launch.jpg|right|200px]]
 +
* Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā [[SpaceX]] ê hóe-chìⁿ sàng [[NASA]] thài-khong-jîn [[Doug Hurley]] kap [[Bob Behnken]] chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. ''(siōng)''
 +
* [[Goân-iû]] ê kè-siàu tī 4 goe̍h 20 ji̍t tōa-lo̍h, tī kē-tiám lo̍h 306 pha-sén, ta̍t Bí-kim -$37.63.<!-- https://www.foxbusiness.com/money/oil-prices-are-negative-but-prices-at-the-pump-wont-follow -->
 +
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tī in chāi-tē sî-kan 1 goe̍h 31 àm-sî 11 tiám lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 +
* 1 goe̍h 11 tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng soán-kí, chip-chèng [[Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng]] ê [[Chhòa Eng-bûn]] tòng-soán liân-jīm, tī kok-hōe soán-kí mā iâⁿ.
 +
 +
=== 2019 nî ===
 +
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tī 12 goe̍h 12 kí-hêng kok-hōe chóng-soán-kí, kiat-kó sī [[Boris Johnson]] chhōa-thâu ê [[Pó-siú Tóng]] sèng-lī, tī 650 se̍k tang-tiong the̍h 365 se̍k.
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 
* [[Thó͘-ní-kî]] 10 goe̍h 9 ji̍t hiòng [[Su-lī-a]] hoat-tōng [[Hô-pêng Chhun-thiⁿ Chok-chiàn]], beh phah hia ê tang-pak-pō͘ [[Rojava|chū-tī sè-le̍k]].
 
* [[Thó͘-ní-kî]] 10 goe̍h 9 ji̍t hiòng [[Su-lī-a]] hoat-tōng [[Hô-pêng Chhun-thiⁿ Chok-chiàn]], beh phah hia ê tang-pak-pō͘ [[Rojava|chū-tī sè-le̍k]].

Latest revision as of 2020 nî 9 goe̍h 18 ji̍t, 15:46


khòaⁿ · phian

Sè-sū bûn-khò͘

2020 nî

 • Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng:
  • Chêng 2019 nî tùi Tiong-kok thoân--chhut-lâi ê Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng tī 6 goe̍h 28 í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 1000 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 50 bān lâng sí.
  • 5 goe̍h 25 ji̍t, thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 550 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 34.6 bān lâng sí. Tâi-oân ū kám-jiám 441-ê, sí-bông 7-ê.
  • 4 goe̍h 20 ji̍t í-keng tī thong-sè-kài chhut 248 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 17 bān lâng sí. Tâi-oân ū kám-jiám 422-ê, sí-bông 6-ê.
  • 4 goe̍h 2 ji̍t í-keng tī thong-sè-kài chhut 100 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 5 bān lâng sí. Tâi-oân ū kám-jiám 348-ê, sí-bông 5-ê.
  • 3 goe̍h 22 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 30 bān khak-jīn pēⁿ-lē, chhiau-kòe 13,000 lâng sí. Tâi-oân ū pēⁿ-lē 153-ê, sí-bông 2-ê.
  • 3 goe̍h 4 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 93851 khak-jīn pēⁿ-lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 42-ê.
  • 2 goe̍h 17 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 70553-ê pēⁿ-lē, sí-bông 1770-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 71338 lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 20-ê.
  • Tâi-oân tī 2 goe̍h 16 kong-pò͘ Sin Corona Pēⁿ-to̍k tī kok-lāi ê thâu chi̍t kiāⁿ sí-bông pēⁿ-lē.
  • Hui-li̍p-pin tī 2 goe̍h 2 hō kong-pò͘ in chāi-tē hoat-seng thâu-chi̍t-ê chhut tī Tiong-kok gōa-kháu ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k kám-jiám-chiá sí-bông.
  • 2 goe̍h 1 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 11814-ê pēⁿ-lē, sí-bông 259-ê. Thong-sè-kài lóng-chóng 11973 lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 10-ê.
Demo-2 Launch.jpg
 • Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā SpaceX ê hóe-chìⁿ sàng NASA thài-khong-jîn Doug Hurley kap Bob Behnken chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. (siōng)
 • Goân-iû ê kè-siàu tī 4 goe̍h 20 ji̍t tōa-lo̍h, tī kē-tiám lo̍h 306 pha-sén, ta̍t Bí-kim -$37.63.
 • Liân-ha̍p Ông-kok tī in chāi-tē sî-kan 1 goe̍h 31 àm-sî 11 tiám lî-khui Au-chiu Liân-bêng.
 • 1 goe̍h 11 tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng soán-kí, chip-chèng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng ê Chhòa Eng-bûn tòng-soán liân-jīm, tī kok-hōe soán-kí mā iâⁿ.

2019 nî