Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 08:36 by A-lú-mih (talk | contribs) (→‎Sè-sū bûn-khò͘)
Jump to navigation Jump to search
  • Tùi Tiong-kok Bú-hàn thoân--chhut-lâi ê corona pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng tī 3 goe̍h 22 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 30 bān khak-jīn pēⁿ-lē, chhiau-kòe 13,000 lâng sí. Tâi-oân ū pēⁿ-lē 153-ê, sí-bông 2-ê.
  • Tâi-oân tī 2 goe̍h 16 kong-pò͘ Sin Corona Pēⁿ-to̍k tī kok-lāi ê thâu chi̍t kiāⁿ sí-bông pēⁿ-lē.
  • Hui-li̍p-pin tī 2 goe̍h 2 hō kong-pò͘ in chāi-tē hoat-seng thâu-chi̍t-ê chhut tī Tiong-kok gōa-kháu ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k kám-jiám-chiá sí-bông.
  • Liân-ha̍p Ông-kok tī in chāi-tē sî-kan 1 goe̍h 31 àm-sî 11 tiám lî-khui Au-chiu Liân-bêng.


khòaⁿ · pian

Sè-sū bûn-khò͘

2019 nî