Tâi-oân-pit:Su-lō͘ chèng-chhek

Pún bûn-su soeh-bêng lī-iōng Tâi-oân-pit ê sî-chūn, chām só͘ siu-chi̍p ê lī-iōng-chiá chu-sìn, kap tián-sī hō͘ kong-chiòng ê chu-liāu.

  • Bô su-iàu chhòng kháu-chō, mā ē-ēng-tit tha̍k Tâi-oân-pit.
  • Su-iàu khui kháu-chō chiah thang phian-chhip phè-jih kap chhòng pa̍t khoán siu-kái.
  • Nā khui kháu-chō, bô su-iàu thiām chiàⁿ-miâ kap tiān-chú-phoe chē-chí.
  • Lī-iōng-chiá tī Tâi-oân-pit pho͘ ê mi̍h chèng-lâng lóng khòaⁿ ē tio̍h.
  • Chham-koan ê sî-chūn, ūn-choán bāng-chām ê só-boh (server) ū chū-tōng kì-lio̍k chi̍t kóa liû-lám-khì chiàu siat-kè thoân kòe ê chu-sìn, pí-lūn IP chē-chí, chia ê mi̍h bē chhut-hiān tī Tâi-oân-pit ê phè-jih téng-bīn, mā bē pun hō͘ jīm-hô tē-saⁿ-hng.
  • Bāng-chām ē siat cookies tī liû-lám-khì, hong-piān chi̍t kóa tōng-chok, pí-lūn pó-choân lī-iōng-chiá ê lok-ín chōng-hóng.